fbpx

Mokymo principai

Kviečiu skaityti apie bendruosius principus, kuriais vadovaujuosi dirbdama su grupe.

Ne kiekybė, o kokybė

Nerasite siūlomų kursų įvairovės. Siekiu mokymo kokybės, o ne kursų kiekybės. Kokybė – tai mano ilgamete dėstymo patirtimi paremti anglų kalbos kursai, aktualus, nepaviršutiniškas ir įdomus jų turinys, realias gyvenimo situacijas imituojančios užduotys, lavinančios bendrus kalbinius gebėjimus, skatinančios logiškai ir struktūruotai reikšti mintis anglų kalba.

Skirtingi mokiniai grupėje – natūralu ir normalu

Grupėje susirenka mokiniai su skirtingomis charakterio savybėmis, skirtingomis patirtimis, motyvacija ir gebėjimais. Dažnai ši įvairovė mokinius trikdo, atgraso nuo mokymosi grupėje. Savęs lyginimas su kitais lydimas baimės nepritapti, neprilygti savo aktyvumu, žiniomis ar gebėjimais kitiems. Arba atvirkščiai – bijoma užgožti kitus savo drąsiu ir aktyviu dalyvavimu. Žinoma, galime numoti ranka ir nutraukti darbą, ieškoti grupės, kurioje visų tikslai, lygiai, galimybės būtų identiški arba galime priimti šiuos skirtumus kaip įveikiamą, tobulėti skatinantį iššūkį.

Mano manymu, skirtingi mokiniai grupėje yra natūralu ir normalu. Taigi priimu šiuos skirtumus kaip iššūkį, kurį turiu siekti įveikti ne suvienodinant, bet atliepiant, taikant įvairius metodus, skiriant įvairius vaidmenis grupės nariams, kuriant pasitikėjimu ir pagarba grįstą ryšį. Mokiniams svarbu suvokti ir prisiminti, kad būdami skirtingi kiekvienas savaip galime prisidėti prie darnios grupės atmosferos, sėkmingo užduočių įgyvendinimo ir sklandesnės bei taisyklingesnės kiekvieno mūsų anglų kalbos. Žinoma, vienas žmogus visko nepakeis. Nepakeis visko ir vienas mokytojas. Sėkmė – tai visų mūsų nuoseklaus darbo ir drąsaus mokymosi rezultatas.

„Nevadovėlinis“ mokymas

Vadovėlis gali būti patogi priemonė mokytojui. Vadovėlis išlaisvina mokytoją nuo ilgo planavimo, užduočių rengimo, kruopščios mokomųjų priemonių atrankos, tačiau vadovėlinismokymas gali būti pavojingas, ribojantis ir neįdomus. Pagaliau, koks mokytojo tikslas – mokyti vadovėlio ar kalbos? Aš nemokau vadovėlio, testo ar egzamino. Aš mokau anglų kalbos ir sėkmingam mokymo procesui naudoju įvairią mokomąją literatūrą, kurią tikslingai ir kritiškai atrenku atsižvelgdama tiek į bendrąjį grupės lygį, tiek į skirtingų mokinių lygius.

Nuoseklus ir sistemingas į(si)vertinimas

Tikslingas ir sistemingas pažangos stebėjimas – svarbi mokymosi grupėje dalis. Viena formų, kuria siekiu skatinti mokinius nuosekliai, sistemingai dirbti ir stebėti savo pasiekimus yra kaupiamasis vertinimas, kurį sudaro reguliarios atsiskaitomosios užduotys, kassavaitiniai 5–10 min. trukmės mini testai, atliktų užduočių aptarimai su mokytoju ir kita. Be abejo, vertinimai nėra tik formali kurso dalis. Vertinimų tikslas nėra palyginti grupės narių žinias tarpusavyje, išryškinti lyderius ar silpnesniuosius. Vertinimai skirti tam, kad mokinys įsivertintų tik savo paties progresą, todėl ypatingą dėmesį skiriu užduočių ir vertinimų anonimiškumui bei primenu kiekvienam grupės mokiniui, kad jų tikslas yra pranokti ne vienas kitą, bet vakar dienos save patį.

Pagarba ir atsakomybė

Grupė – tai maža bendruomenė, kurioje turime jausti pareigą mokytis, lankyti pamokas, atlikti paskirtas užduotis laiku, palaikyti vienas kitą, prisiimti atsakomybę už savo ir kartu visos grupės sėkmę. Šis procesas turi būti tiek mano, tiek mokinių atsakomybė.

Prašau gerbti vienas kito ir mano laiką, įsitraukimą į pamoką, todėl stenkimės nevėluoti ir nepraleisti pamokų be rimtos priežasties. Vėlavimas ir nereguliarus lankymas neleidžia susikaupti, blaško dėmesį, ardo bendrą grupės atmosferą.  Jūsų ir grupės sėkmė nėra duotybė, bet mūsų visų bendradarbiavimo rezultatas.